Interne regler i instituttet

Som noget helt nyt er vore interne regler her for dig at læse. Vi tror på gennemsigtighed og ordentlighed.

1:

Alle terapeuter internt og eksternt modtager på månedelig basis egenterapi og supervision af en af instituttet godkendt terapeut. Dette er for at sikre vores terapeuter ikke går hos en terapeut som har trukket deres certifikat i en automat.

For at sikre vores terapeuter og kursister.

Der skrives logbog over terapierne og dokumentation over modtaget terapi skal gives til instituttet hvis bedt fremvist.

Egenterapi udvikler. Når vi arbejder med andres indre skal vi være vedholdne i at arbejde med vores eget !

2:

Ingen terapeuter internt eller eksternt må indgå i private eller romantiske relationer med kursister. Instituttets terapeuter skal til enhver tid opføre sig på en sådan måde, at der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt der foregår noget upassende mellem terapeut eller kursist.

Er terapeuten det mindst i tvivl tages der øjeblikkeligt kontakt til instituttets leder Uffe Mæng. Dette er terapeutens ansvar.

I tilfældet af, at noget sådan foregår er terapeuten indforstået med, at instituttet offentligt beklager og fortæller hvad som er foregået. Naturligvis efter en tilbundsgående undersøgelse!

Kommer det instituttet for øren, at noget er foregået så tages naturligvis internt og privat kontakt til terapeuten for at høre hvad det kunne handle om. Det kan være en misforståelse. Vi går ikke bag ryggen om instituttes terapeut.

Ekstern supervisor tages ind ved dette.

3:

Terapeuten har på ethvert tidspunkt dobbelt terapeut/klient fortrolighed. Men bliver terapeuten bekendt med forestående kriminalitet eller foregående kriminalitet tages den skærpede indberetningspligt til overvejelse.

Instituttets ledelse kan altid kræve indsigt i en studerenes indre.

4:

Ved tvister terapeuter indbyrdes tages øjeblikkelig kontakt til instituttest ledelse for at informere om dette, hvor det fortælles om der ønskes mægling. Herefter forsøges tvisten løst af de implicerede. Ledelsen vil efterfølgende indkalde til møde for at sikre fremtiden og terapeuternes indre. Ekstern supervisor indkaldes.

5:

Mobning eller talen bag om ryggen, klikedannelse, og alt hvad herunder forståes må under ingen omstændigheder foregå.

6:

Ved en tvist mellem en kursist og terapeut opstår tages der øjeblikkeligt kontakt til terapeuten for at undersøge hvad der sker. Herefter skal terapeuten og kursisten forsøge tvisten løst evt. med hjælp af instituttet og/eller ekstern supervisor. Instituttet går ikke bag terapeutens ryg.

7:

Der er fuld tavshedspligt ift. instituttets skrevne og talt undervisnings materiale. Og dette må på ingen måde gengives efter endt ansættelse, ej heller i dele uden instituttets skrevne og udtrykkelige tilladelse . Der må ikke udvikles og/ eller undervises i materiale som ligger tæt op af materiale udviklet eller undervist i mens ansat i instituttet. Hverken som fysisk undervisning eller på net-basis

8:

Materiale udviklet og brugt i sammenhæng med ansættelse i instituttet tilhører suverænt instituttet.

9:

Løgn og uærlighed vil ikke accepteres.

10:

Terapeuter skal i deres virke som i deres privatliv stræbe efter stor ordentlighed, terapeuten er instituttets ansigt udad til – også privat.

11:

Der indhentes børne attest og udvidet straffeattest

12:

Der underskrives ved ansættelse:

Ordentligheds aftale: Hvordan vi opfører os indbyrdes. I tale og handling.

Tavshedserklæring: Al viden lært om instituttet er fortroligt og behandles som sådan også efter ophør ( normal tavshed)

Samarbejds aftale: Hvordan der aflønnes, ret til materiale, at der ikke må indgåes samarbejdsaftale i nogen form med andet terapeutisk undervisningsinstitut indenfor 12 måneder efter endt samarbejde med UM. Her frasiges sin ret til godtgørelse for dette.

13:

Flere gange årligt får hele instituttet supervision- her er der mødepligt.

14:

Terapeuter skal stræbe efter at dygtiggøre sig og ikke stagnere i deres indre udvikling og som terapeutisk. Følelsesmæssigt og teknisk.